MR

MR

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1985 heeft iedere school een medezeggenschapsraad die bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel. De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR heeft:

adviesrecht en instemmingsrecht.

 1.  Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat ligt anders bij beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder de instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Bij een aantal categorieën van beslissingen die het bestuur neemt, is instemming nodig van de MR.

       2. Instemmingsrecht heeft de MR onder andere bij :

 • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
 • vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • vaststelling of wijziging van het schoolreglement

 

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij:

 • verandering van de grondslag van de school.
 • fusie met een andere school.
 • beleid inzake aanstelling en ontslag van de schoolleiding

 

Onderwerpen

De Medezeggenschapsraad komt gemiddeld 6 maal per jaar bijeen. Onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan de orde kunnen komen, zijn: het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, de vrijwillige ouderbijdrage, de werkdrukverminderingsgelden, de nieuwe cao, projecten en uitslagen van kwaliteitsonderzoeken.

 

Samenstelling MR 2020-2021:

In de personeelsgeleding hebben zitting genomen: 

 • Debby van Hoorn
 • Ilse Wiggers
 • Alma Balsemhof
 • Jolanda Smit (voorzitter)

 

In de oudergeleding hebben zitting genomen:

 • Mevr. S. Rahimbaks
 • Mevr. J. Martina
 • Mevr. S. Mughal
 • Mevr . N. Alaraji
 • Mevr. S. Aslan

 

contactpersoon Medezeggenschapsraad:

Jolanda Smit

johanna.smit@rvko.nl

 

 

 

Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl