Projecten

Projecten

Kunstproject 'Stel je Voor'

In schooljaar 2014-2015 is het kunst– en cultuurproject “Stel je voor“ van MaasZebra op de Augustinusschool van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen het Rotterdamse jeugdtheatergezelschap Maastheater, het kindermuseum Villa Zebra en de Augustinusschool. De leerlingen krijgen van vakdocenten én de eigen groepsleerkracht lessen beeldende vorming en drama. Deze kunst- en cultuuractiviteiten hebben als doel de reguliere lesinhoud van onder andere taal en wereldoriëntatie op een creatieve wijze bij te brengen. In 2017 is dit project met 3 jaar verlengd. Dit schooljaar, 2019-2020, zal het laatste jaar van dit traject worden.

 

De Vreedzame School

Wij vinden een sfeer, waarin leerlingen, ouders en leraren zich prettig en veilig voelen erg belangrijk. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerlingen en leraren. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Door de wekelijkse lessen van de methode ‘De Vreedzame School’ leren kinderen meer grip en inzicht op hun eigen gedrag te krijgen.

Wat houdt de methode ‘De Vreedzame School’ in?

‘De Vreedzame Schoolmethode’ is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 heeft het tweejarige invoeringstraject plaatsgevonden. Gedurende deze schooljaren heeft tijdens de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal gestaan. In het eerste jaar werd de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar de leerlingmediatie. Vanaf schooljaar 2014-2015 is de Vreedzame Wijk van start gegaan. Samen met een andere school is de eerste Kinderraad geformeerd. Verschillende wijkpartners (o.a. basisscholen, sportclubs, dansclub, wijkorkest, Aktiegroep Oude Westen, Nieuwe Gaffel, speeltuin Weena, TOS, WMO Radar) nemen hieraan deel, met als doel het sociale gedrag en democratisch burgerschap te bevorderen. Kinderen van de scholen vormen samen de Kinderraad Oude Westen. In 2016-2017 hebben wij een interne cursus gevolgd om de groepsvergaderingen voor leerlingen in te voeren en te begeleiden.

Als u meer wilt weten over de achtergronden van en onderzoek naar het programma willen we u graag verwijzen naar www.vreedzaam.net.  

De werkwijze en het leerkrachtgedrag zoals dit wordt aangeboden in De Vreedzame School heeft mede als belangrijk doel het groepsklimaat positief te beïnvloeden, de empathie onderling te vergroten en pesten tegen te gaan. Vooral in het blok ‘Wij hebben hart voor elkaar,’ dat elk schooljaar terugkomt in de groepen 1 t/m 8, is specifieke aandacht voor sociale omgangsregels en zorg voor elkaar.  

 

 SKVR 

Muziekproject 'Ieder Kind een Instrument' (IKEI) op de Augustinusschool

Ieder Kind een Instrument is bedoeld om kinderen, die dat van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen, kennis te laten maken met het leren bespelen van een muziekinstrument. De gemeente Rotterdam financiert het programma op onze school. Sinds 2008 werken wij op school met het programma IKEI (Ieder Kind een Instrument) van de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). We zien dat de kinderen hier veel plezier aan beleven. Bij de IKEI-lessen komen de volgende onderdelen aan bod; kennismaken met instrumenten, zang en muziekbeleving, presenteren en creatief vermogen. Hierin trachten wij ook de ouders te betrekken bij het muziekaanbod van de school. Dit draagt naar ons inzicht bij aan doelstellingen gericht op cultuurparticipatie en onderwijsondersteuning ten behoeve van zowel het kind als de ouder.

Muziek ondersteunt het leren. Het ‘zelf muziek maken’ stimuleert de hersenontwikkeling: het heeft een positieve invloed op het luistergedrag, de taalverwerving, het concentratievermogen, de leesvaardigheid en de emotionele intelligentie. Ook kinderen met dyslexie hebben baat bij het luisteren naar muziek en het bespelen van een instrument. Een ander bijkomend voordeel is dat ouders kennismaken met de verschillende disciplines uit de muziek uit hun eigen omgeving (verschillende culturen). In 2017-2018 is naast het IKEI-project het 3-jarige Muziekimpulstraject van start gegaan op onze school om het muziekonderwijs meer in het onderwijs te integreren.

Groep 5 en 6 - Instrumentale lessen
Muziek maken is plezier maken. De beleving en waardering van de kinderen bepalen het succes van Ieder Kind een Instrument. Door twee jaar klassikaal instrumentaal onderwijs leren de kinderen een instrument kennen en bespelen. En daarnaast leren ze om samen te spelen en werken aan een concert waarmee ze naar buiten treden. Via de muziek ontwikkelen de kinderen ook andere vaardigheden. De concentratie verbetert en door het toewerken naar een concert worden studiediscipline, zelfstandigheid en samenwerking op een speelse manier aangeleerd. Bij ons op school kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende instrumenten: viool, cello en contrabas.

Samen leren en spelen
De specifieke klas vormt vanaf het begin een orkest waarbij het samen leren en spelen centraal staat. De kinderen leren van elkaar en ondersteunen en motiveren elkaar in het leerproces. Een lied wordt gecombineerd met het spelen op de instrumenten. Naast het zingen en het bespelen van een instrument krijgt de ritmische en auditieve vorming veel aandacht. De kinderen leren in het orkest om goed met elkaar samen te werken om zo een geslaagd concert te geven op school of groot in De Doelen (groep 6).

 

“Muziekinstrument mee naar huis”

De leerlingen uit groep 5 en 6 mogen, als ze dit willen, dit schooljaar een instrument (viool, cello of contrabas) mee naar huis nemen. Om thuis ook muziek te kunnen maken en te oefenen! Ouders tekenen een bruikleenovereenkomst waarmee zij aangeven zorgvuldig zullen omgaan met het instrument. Het instrument zal in ieder geval tot het einde van het schooljaar thuis zijn. De ouders betalen een borg van € 25,00. Dit bedrag krijgen zij retour bij inlevering van het instrument. Om het spelen op het instrument te stimuleren krijgt de kinderen oefeningen mee, zowel op papier als via internet.

 

Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl